PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

 

PRIVATUMO POLITIKA

PC RYO gerbia Jūsų privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip PC RYO tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma PC RYO ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su PC RYO teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo.

Sąvokos

Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su PC RYO teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

PC RYO – tai prekybos centras „RYO“, kurio savininkas yra UAB „EFTEN RYO“, juridinio asmens kodas 300565433, adresas Savitiškio g. 61, Panevėžys.

Bendrosios nuostatos

Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip PC RYO tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse, akcijų, žaidimų taisyklėse ir kituose dokumentuose, taip pat PC RYO interneto svetainėje: www.ryo.lt.

Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir pagrindas

PC RYO tvarko Asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Paprastai PC RYO tvarko Asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu. Taip pat PC RYO tvarko Asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

PC RYO tvarko šių Duomenų subjektų Asmens duomenis: PC RYO lankytojų, interneto svetainės www.ryo.lt lankytojų, socialinių tinklų Facebook ir Instagram lankytojų, žaidimų ir akcijų dalyvių.

SLAPUKAI

PC RYO interneto svetainėje naudojami slapukai. PC RYO naudojamus slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kuri skelbiama žemiau.

Asmens duomenų rinkimas

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių bei kitų trečiųjų šalių.

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

·     PC RYO įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip marketingo veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams ir, kitoms įgaliotoms šalims. Tokiais atvejais PC RYO imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi PC RYO nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones;

·     Estijos investiciniam fondui EfTEN Real Estate Fund 4;

·     Auditoriams, teisės ir finansų konsultantams.

·     Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;

DUOMENŲ SAUGUMAS

PC RYO svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. PC RYO užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Geografinė tvarkymo teritorija

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES / EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, PC RYO teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.).

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs turite teisę:

·     gauti informaciją apie tai, ar PC RYO tvarko Jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

·     prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

·     nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;

·     atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

·     reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;

·     pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Jūs manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Trečiųjų šalių informacija

PC RYO interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. PC RYO nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei PC RYO, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

Kontaktinė informacija

Jūs turite teisę kreiptis į PC RYO, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu office@ryo.lt.

Privatumo politikos pakeitimai

PC RYO turi teisę šią privatumo politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti PC RYO interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija. 

SLAPUKŲ POLITIKA

Kas yra slapukai ir kodėl jie naudojami?

Slapukai (angl. cookies) tai kompiuteriniai duomenys (dažniausiai maži tekstiniai failai), kurie svetainės www.ryo.lt gali būti išsaugoti Jūsų kompiuterio, telefono ar planšetės naršyklėje. Juose saugoma tam tikra informacija (pavyzdžiui, Jūsų pageidaujama kalba ar svetainės nuostatos), kurią Jūsų naršyklė gali mums pakartotinai perduoti, kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje.

Svetainėje www.ryo.lt slapukai paprastai naudojami norint palengvinti Jums naudojimąsi svetaine, pateikti konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Naudojant slapukus, Jūs atpažįstamas kaip lankytojas, mums lengviau suvokti Jūsų poreikius. Gauti lankomumo statistiniai duomenys naudingi norint nustatyti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti.

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics„ žiniatinklio analizės paslauga. „Google Analytics“ naudoja tam tikrus slapukus, kurie leidžia analizuoti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine. Slapukų gauta informacija perduodama „Google“ ir „Google“ ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose.

Kaip pašalinti slapukus?

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Turite atminti, kad apribojus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos. Detalias instrukcijas apie slapukų nustatymų keitimą įvairiose naršyklėse rasite adresu www.aboutcookies.org.